« Grau | Main
Friday
Aug062010

Kvaran

Gunnar B. Kvaran

Direktør ved Astrup Fearnley Museet Gunnar B. Kvaran, har i flere år hatt tette forbindelser til den unge kunstscenen i New York, hvor Gardar Eide Einarsson er en av de ledende skikkelsene. Hans innledning presenterer utstillingen og inviterer leseren på en fascinerende reise inn i Einarssons kunstneriske univers.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>